3, జనవరి 2018, బుధవారం

“We are shaped by our thoughts; we become what we think.

“We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.” 
Buddha

మెట్లబావులు

వెయ్యేండ్ల కిందట మెట్లబావులు ప్రజా ప్రాథమికావసరాలు. ప్రజల సామాజిక శ్రేయస్సుకు మెట్ల బావులు తోడ్పడేవి. జలవనరుల కోసం.. వాటి నిర్మాణ...