15, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

మన తెలుగు సంవత్సరాలు


1 (1867,1927,1987) Prabhava ప్రభవ
2 (1868,1928,1988) Vibhava విభవ
3 (1869,1929,1989) Sukla శుక్ల
4 (1870,1930,1990) Pramoda ప్రమోద
5 (1871,1931,1991) Prajāpati ప్రజాపతి
6 (1872,1932,1992) Angīrasa అంగీరస
7 (1873,1933,1993) Srīmukha శ్రీముఖ
8 (1874,1934,1994) Bhāva భావ
9 (1875,1935,1995) Yuva యువ
10 (1876,1936,1996) Dhātri ధాత్రి
11 (1877,1937,1997) Īswara ఈశ్వర
12 (1878,1938,1998) Bahudhānya బహుధాన్య
13 (1879,1939,1999) Pramādhi ప్రమాధి
14 (1880,1940,2000) Vikrama విక్రమ
15 (1881,1941,2001) Vrisha వృష
16 (1882,1942,2002) Chitrabhānu చిత్రభాను
17 (1883,1943,2003) Svabhānu స్వభాను
18 (1884,1944,2004) Tārana తారణ
19 (1885,1945,2005) Pārthiva పార్థివ
20 (1886,1946,2006) Vyaya వ్యయ
21 (1887,1947,2007) Sarvajit సర్వజిత్
22 (1888,1948,2008) Sarvadhāri సర్వధారి
23 (1889,1949,2009) Virodhi విరోధి
24 (1890,1950,2010) Vikruti వికృతి
25 (1891,1951,2011) Khara ఖర
26 (1892,1952,2012) Nandana నందన
27 (1893,1953,2013) Vijaya విజయ
28 (1894,1954,2014) Jaya జయ
29 (1895,1955,2015) Manmatha మన్మథ
30 (1896,1956,2016) Durmukhi దుర్ముఖి
31 (1897,1957,2017) Hevalambi హేవళంబి
32 (1898,1958,2018) Vilambi విళంబి
33 (1899,1959,2019) Vikāri వికారి
34 (1900,1960,2020) Sārvari శార్వరి
35 (1901,1961,2021) Plava ప్లవ
36 (1902,1962,2022) Subhakrit శుభకృత్
37 (1903,1963,2023) Sobhakrit శోభకృత్
38 (1904,1964,2024) Krodhi క్రోధి
39 (1905,1965,2025) Viswāvasu విశ్వావసు
40 (1906,1966,2026) Parābhava పరాభవ
41 (1907,1967,2027) Plavanga ప్లవంగ
42 (1908,1968,2028) Kīlaka కీలక
43 (1909,1969,2029) Soumya సౌమ్య
44 (1910,1970,2030) Sādhārana సాధారణ
45 (1911,1971,2031) Virodhikrit విరోధికృత్
46 (1912,1972,2032) Paridhāvi పరిధావి
47 (1913,1973,2033) Pramādi ప్రమాది
48 (1914,1974,2034) Ānanda ఆనంద
49 (1915,1975,2035) Rakshasa రక్షస
50 (1916,1976,2036) Nala నల
51 (1917,1977,2037) Pingala పింగళ
52 (1918,1978,2038) Kālayukti కాళయుక్తి
53 (1919,1979,2039) Siddhārthi సిద్ధార్థి
54 (1920,1980,2040) Roudri రౌద్రి
55 (1921,1981,2041) Durmukhi దుర్ముఖి
56 (1922,1982,2042) Dundubhi దుందుభి
57 (1923,1983,2043) Rudhirodgāri రుధిరోద్గారి
58 (1924,1984,2044) Raktakshi రక్తక్షి
59 (1925,1985,2045) Krodhana క్రధన
60 (1926,1986,2046) Akshaya అక్షయ

మెట్లబావులు

వెయ్యేండ్ల కిందట మెట్లబావులు ప్రజా ప్రాథమికావసరాలు. ప్రజల సామాజిక శ్రేయస్సుకు మెట్ల బావులు తోడ్పడేవి. జలవనరుల కోసం.. వాటి నిర్మాణ...